Menu

Vyhledávání

Rekonstruujte a opravujte chytře

aneb jak se vyhnout nákladným chybám při plánování investic

 

Pokud jste majitelem bytu v bytovém domě či přímo předsedou společenství vlastníků, jistě jste se v minulosti setkali s potížemi dohodnout se v rámci jednání SV na jedné jediné jednoduché věci. V případě velké investice, například do zateplení nebo celkové rekonstrukce, je taková dohoda ještě mnohem složitější. V tomto článku bychom Vám rádi poradili, jak předcházet takovým situacím a jak se dobře připravit na plánovanou rekonstrukci či opravu a minimalizovat riziko zmařené investice.

 

Než začneme, chtěli bychom uvést jeden příklad z praxe. Zhruba před pěti lety se snažili vlastníci bytových jednotek v bytovém domě o sedmi podlažích dohodnout na celkové výměně oken. Nepodařilo se však najít shodu a tak se přistoupilo k živelné výměně oken na vlastní pěst. Tedy každý vlastník provedl výměnu oken na vlastní náklady, u rozdílných firem a v jiném čase. V následujícím roce byla rozvířena diskuse o zateplení domu, ale s podobným výsledkem jako u oken. Ve výsledku došlo pouze k renovaci fasády a to způsobem, který postrádal logický postup prací. Nebyly opraveny klempířské prvky, nebyla provedena rekonstrukce střechy a balkonů a další související činnosti. Kombinací všech těchto neprovedených oprav došlo k degradaci už tak nevyhovujících prvků a k poškození fasády vlivem levné a neodborné montáže, a tím k jejímu následnému odlupování. To vše během pěti let vyústilo do stavu, kdy investice do nové fasády byla v podstatě zmařena a nyní se jedná o další celoplošné opravě fasády včetně klempířských prvků a střechy. Jenže celoplošná oprava fasády v současné době znamená, že musí být dodrženy požadavky zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a fasáda musí být zateplena – to mohlo být hotové již před čtyřmi lety! Navíc to znamená opět postavit lešení, zhotovit nový podklad pod izolační vrstvu, zhotovit finální omítku, zorganizovat staveniště a s tím spojené náklady a navíc další omezení užívání bytových jednotek. To vše za peníze, které mohly být využity efektivněji a smysluplněji – tedy chytře.

Našli jsme řešení

Naštěstí na českém trhu působí firma IKA BUILDOG, s.r.o., která se zabývá především kvalitou a energetickou náročností budov. V jejím portfoliu služeb najdeme mimo jiné i službu nazvanou Stavebně technický průzkum, která je určena zejména pro vlastníky nemovitostí. Jedná se o nezávislý subjekt, který provede technický audit budovy, jehož výsledkem je písemná zpráva popisující stav veškerých prvků budovy včetně technických zařízení a rozvodů. Od tohoto momentu tedy získáváte ucelený nezávislý a odborný přehled o stavu vaší nemovitosti. Písemná zpráva v detailu vždy obsahuje soupis nálezů a popis jejich nápravných opatření, jejich klasifikaci závažnosti, časový horizont nápravy a odborný odhad investičních nákladů. Výsledkem je plán na sebe navazujících oprav, který zohledňuje i finanční možnosti vašeho SV či BD.

 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

Jedná se o technický audit budovy posuzující stav a kvalitu jednotlivých stavebních prvků, stav materiálů, složení konstrukcí a stav technických zařízení budovy. Výsledkem je přehledná písemná zpráva obsahující návrh plánu oprav včetně odborného vyčíslení nákladů na opravy. Jak taková zpráva vypadá, se můžete podívat na webu www.buildog.cz.

 

Jak to probíhá?

Vše začíná úvodní schůzkou za přítomnosti specialisty z firmy IKA BUILDOG a pověřeného zástupce bytového domu, kde jsou domluveny termíny místního šetření. Místní šetření probíhá za přítomnosti týmu v kooperaci týmu odborníků z konkrétních oborů (stavařina, technické zařízení budov, střechy, hydroizolace, elektroinstalace a další) vybavených moderním přístrojovým vybavením. Následuje vyhotovení písemné zprávy a sestavení návrhu plánu oprav a investic. Finalizace návrhu plánu oprav probíhá za účasti zástupců bytového domu, aby mohla být zohledněna finanční situace SV či BD.

K čemu všemu dále slouží výsledek stavebně technického průzkumu?

Výsledná písemná zpráva, která je zhotovená nezávislým subjektem, slouží především jako kvalitní expertní podklad pro jednání členů bytového domu. Je také podkladem pro sestavení finančního plánu na budoucí období. Informace obsažené v písemné zprávě jsou přínosné pro zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele.

 

Závěrem

Na výše uvedeném příkladu je možné sledovat nadměrné plýtvání finančními prostředky. Důvodem je neznalost skutečného technického stavu budovy a mnohdy také časová vytíženost členů bytového domu, kteří navíc většinou nejsou vybaveni potřebným měřícím a přístrojovým vybavením. Pokud bytový dům disponuje výše popsaným dokumentem a expertní technickou podporou,  lze tímto způsobem efektivně předcházet těmto nepříjemným situacím, kdy mohou být vynaložené finanční prostředky nenávratně zmařeny. Doporučujeme tedy rekonstruovat a opravovat chytře s asistencí odborníků, kteří Vám pomohou vyvarovat se chyb a poskytnou nezávislý pohled na věc.

 

 

KONTAKT

IKA BUILDOG, s.r.o.

Vinohradská 112/1899, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 733 736 017

E-mail: sluzby@buildog.cz

Web: www.buildog.cz