Menu

Vyhledávání

Isover TWINNER pro zateplovací systémy se zvýšenou požární bezpečností

 

Úvod

 Požární bezpečnost zateplovacích systémů bylo normou ČSN 73 0810 a její změnou Z1 nastavena na novou výrazně přísnější úroveň. Projektant při zateplení pěnovým polystyrenem může použít jak normové řešení zajištění zvýšené požární bezpečnosti ve formě tzv. zateplovacích pruhů z minerální izolace, nebo jiné řešení, které je však nutno ověřit dle zkoušky dle ISO 13 785-1.

Kombinovaný izolant Isover Twinner pro úsporné rodinné i bytové domy

ČSN 73 0810/Z1 – výrazné zpřísnění v oblasti požární bezpečnosti ETICS.

Pro objekty s požární výškou nad 12m je třeba dle ČSN 73 0810/Z1 provést při zateplení pěnovým polystyrenem nad okny a jinými otvory tzv. zateplovací pásy (pruhy) z minerální izolace výšky 500mm. Druhou možností dle uvedené normy je použití takových detailů okolo otvorů, které jsou požárně ověřeny dle ISO 13 785-1. Ve spolupráci Sdružení EPS ČR, Cechu pro zateplování budov a PAVUS k tomuto tématu vznikla výkladová publikace, která byla expertizně odsouhlasena jak zpracovatelem ČSN 73 0810/Z1, tak společností PAVUS. Tím se stala v současnosti nejlepším projektovým podkladem pro zateplovací systémy z hlediska požární bezpečnosti, který využívají jak projektanti, požární specialisté, tak aplikační firmy na stavbách. K volnému stažení naleznete na http://www.isover.cz/katalog-ceniky/Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 (2 MB)

 

Isover TWINNER pro zjednodušení zateplení bytových staveb.

Zateplovací pásy dle ČSN 73 0810/Z1 mají svá úskalí, které mohou způsobit řadu komplikací, např:

 • Střídaná izolace EPS a MW má zcela rozdílné parametry v oblasti součinitele tepelné vodivosti. Grafitové izolační desky Isover EPS GreyWall mají deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m.K, oproti tomu minerální izolace dle použitého typu 0,036-0,041 W/m.K. Znamená to, že jednotlivé části stěny budou zatepleny výrazně rozdílně.
 • Izolace EPS a MW mají výrazně rozdílné difuzní vlastnosti, tj. požárně dělícími pásy MW s faktorem difúzního odporu 1 bude pronikat přes zateplení výrazně více vlhkosti, než uzavřenějším EPS s faktorem 20-40. To může způsobit barevné nestejnoměrnosti v ploše, popř. jiné tepelně technické komplikace.
 • Na přechodech EPS a MW je třeba provést vždy zvýšené vyztužení pomocí vložení přídavné výztuže. Dochází tak k vrstvení výztuží se souvisejícím vznikem nerovností v ploše. To může mít za následek vizuální vady viditelné zejména v plochém světle (slunce ze strany).
 • Požárně dělící zateplovací pruhy MW šíře 500 mm musí být dle ČSN 73 0810 umístěn maximálně 150mm nad nadpražím okna. Tento požadavek nenavazuje na modul kladení desek v řadách po 500mm a tím způsobuje řadu komplikací při aplikaci.

 

Použití izolačních desek Isover TWINNER zajišťuje splnění požadavků ČSN 73 0810/Z1 a zároveň ISO 13 785-1. Z tohoto důvodu není třeba navrhovat dodatečné požárně dělící zateplovací pásy. Tím dochází k výraznému zjednodušení aplikace a zvýšení spolehlivosti zejména na bytových objektech.

Hlavní výhody zateplení s Isover TWINNER?

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Mezi hlavní výhody Isover TWINNER patří:

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Výborné izolační vlastnosti (lD=0,033 - 0,034 W/m.K)
 • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 (bez zateplovacích pruhů MW)
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS)

 Isover Twinner tl. 300mm je základem kvalitního zateplení stěn

Ověření požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810/Z1, ISO 13 785-1 a národní přílohy NA

Aby bylo možno zateplovat objekty bez požárního dělení pásy minerální izolace šíře 500mm, bylo třeba zateplení Isover TWINNER požárně vyzkoušet dle požadavků ČSN 73 0810/Z1 tj. dle metodiky ISO 13 785-1. Během zkoušky nedošlo k hoření izolační vrstvy ani k šíření plamene po povrchu zateplení. Požadavky normy byly výrazně překročeny, například skutečná teplota uvnitř vzorku EPS byla při požární zkoušce místo maximálně požadovaných 350°C ve skutečnosti necelých cca 20°C tj. velmi daleko od zápalné teploty EPS. Test prokázal vysokou protipožární odolnost plně srovnatelnou s výsledky vláknitých izolantů v ETICS.      

Aplikace Isover TWINNER

Protože aplikace desek Isover TWINNER je velmi jednoduchá, po dvou letech zkušeností nemusely být provedeny prakticky žádné úpravy technologického postupu montáže. Zateplovací systémy s izolantem TWINNER byly úspěšně odzkoušeny jak na běžných rodinných domech, tak na rozsáhlých bytových stavbách. Mezi technicky zajímavé aplikace se řadí např. zateplení wellness centra Grandhotelu PUP v Karlových Varech.

Závěr

Izolační desky Isover TWINNER jsou v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT a WEBER. Další systémy na zařazení pracují. Dosavadní zkušenosti potvrdily, že zateplení s kombinovaným izolantem řeší jednoduchým způsobem problematické zateplovací pásy (tj. střídání EPS a MW v ploše) při dosažení vysoké úrovně a spolehlivosti zateplení. Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER a technických detailech naleznete na www.isover.cz.

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96

108 03 Praha 10

 

Bezplatná linka: 800 ISOVER (476 837)

Email: info@isover.cz

www.isover.cz